Over Ons


De voornaamste bestuursorganen binnen de EAS zijn de Directie, bestaande uit de Directeur en Onderdirecteur, en de Raad van Toezicht (artikelen 3 t/m 8 wet EAS). De Directeur heeft de leiding over de autoriteit en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De Directeur is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van alle taken van de EAS en voor een verantwoorde uitoefening van de aan de EAS toegekende bevoegdheden. De Raad houdt toezicht op de Directie en is voorts binnen de EAS het adviserend orgaan. De Raad is dus niet het adviesorgaan ten behoeve van de sector, maar richt zich met haar adviezen tot de Directie.


Organisatiestructuur

Uitgaande van de door wet- en regelgeving opgelegde taken en verantwoordelijkheden aan de EAS is het onderstaande organogram van toepassing.

De gekozen structuur moet de onafhankelijkheid van de EAS helpen waarborgen en het mogelijk maken dat zij haar wettelijke taken en bevoegdheden ongehinderd en op transparante wijze kan uitvoeren. De drie voornaamste functies van de EAS in het kader van toezicht en aansturing zijn makkelijk af te leiden van de door wetgeving voorgeschreven taken en verantwoordelijkheden en omvatten het navolgende:

 • Technische regulering
 • Economische regulering
 • Juridische opvolging en naleving

De toezichthoudende en aansturende taken (reguleren, controleren, informeren en adviseren) van de EAS worden uitgevoerd door de directeur tezamen met twee teams belast met respectievelijk technische – en economische regulering en toezicht. Zij worden daarin ondersteund door een managementassistent en een juridisch specialist. Elk team bestaat uit een hoofd en een specialist. De directeur wordt bijgestaan door een managementteam bestaande uit de twee teamhoofden en de juridisch specialist. In deze is een van de teamhoofden (hetzij hoofd economische-, hetzij technische regulering) tevens aangesteld als onderdirecteur en is belast met het bestuur van de EAS bij ontstentenis van de directeur. De directeur en onderdirecteur vormen samen de directie.

Het team economische regulering en toezicht is onder meer in haar taakstelling belast met:

 • Opmaak tariefmethodologie en -structuur en benchmarking van tarieven;
 • Het inventariseren en analyseren van macro-economische ontwikkelingen (w.o. het economisch ontwikkelingsbeleid) en vervolgens prognotiseren van de ontwikkeling van de energiebehoefte op lange termijn.
 • Het verrichten van economische en financiele analyses en haalbaarheidsstudies ten aanzien van ondermeer de financiering van de elektriciteitsvoorziening (o.b.v. bijv. inflaties, aanpassing in kostenstructuur), implicaties van nieuw vast te stellen elektriciteitstarieven en overige kwesties die financiele en/of economische consequenties hebben voor de sector;
 • Controle van kosten en budgetten van het elektriciteitsbedrijf i.h.k.v tariefberekening en de consequenties voor de betaalbaarheid en kostendekking van de elektriciteitsvoorziening;


Het team technische regulering en toezicht is belast met:

 • Vaststelling technische richtlijnen, voorschriften en regelgeving waaraan installaties voor het overbrengen, omzetten en verdelen van elektrische energie moeten voldoen;
 • Het beheren van technische data en informatie m.b.t. de elektriciteitsvoorziening, alsook het analyseren, interpreteren en verwerken van deze data in relevante rapportages en adviezen;
 • Het controleren van plannen van het elektriciteitsbedrijf i.v.m. de bouw van inrichtingen voor transmissie en distributie van elektrische energie;
 • Continue monitoring van het kwaliteits- en capaciteitsplan van het elektriciteitsbedrijf;
 • Het minimaal eenmaal per drie jaar uitvoeren van management en engineering audits bij het elektriciteitsbedrijf en producenten;

De juridisch specialist is verantwoordelijk voor:

 • Juridische advisering en ondersteuning bij alle processen van de EAS;
 • Het houden van toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet en de daaruit voortvloeiende bepalingen;
 • Opvolging van nieuwe (energie)wetgeving en coördinatie van de advisering door de EAS;
 • Coördinatie van de procedure voor het opleggen van administratieve boetes;
 • Behandeling van geschillen die ter bemiddeling of beslechting worden voorgelegd.

De twee teams zijn gezamenlijk met de directeur en de juridisch specialist verantwoordelijk voor:

 • Het verzamelen van gegevens en het produceren van technische (storingen, opwekking, etc.) en economische (tarieven, kosten, subsidies, etc) statistische informatie;
 • Het voorbereiden en samenstellen van het Elektriciteits Sector Plan (ESP);
 • Het geven van bindende aanwijzingen aan het elektriciteitsbedrijf in verband met de uitvoering van de Elektriciteitswet en de daaruit voortvloeiende bepalingen;
 • Het verrichten van alle overige uit de Elektriciteitswet voortgekomen taken die niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan of instantie zijn opgedragen.

Missie


De Energie Autoriteit Suriname (EAS) oefent toezichthoudende en aansturende taken uit gericht op het bevorderen van een optimale beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en milieuhygiëne in de energievoorzieningssector van Suriname. De werkzaamheden van de EAS zijn hierbij er op gericht om de energievoorzieningsector te reguleren, controleren, informeren en adviseren zodat productie en transport van energiegerelateerde producten en diensten gewaarborgd zijn ten behoeve van duurzame sociaal- maatschappelijke en economische groei en ontwikkeling van Suriname.


Visie


De Energie Autoriteit Suriname (EAS) draagt bij aan de ontwikkeling van een moderne, efficiënte, gediversifieerde en ecologisch duurzame energiesector die in betaalbare en toegankelijke energievoorziening en energiezekerheid op lange termijn voorziet, ondersteund door geïnformeerd openbaar gedrag over energiekwesties en een passend beleids-, regulerend en institutioneel kader.

Raad van Toezicht

De Raad is belast met het toezicht op het functioneren van de Directie en dient de Directie gevraagd en ongevraagd van advies. De Raad bestaat uit zeven leden. Van de zeven Raadsleden worden drie uit hoofde van hun functie door de Minister benoemd:

 • een afgevaardigde van het Ministerie belast met energiezaken,
 • een afgevaardigde van het Ministerie van Financiën,
 • een afgevaardigde van het Ministerie van Handel en Industrie.


De overige vier Raadsleden worden als volgt voorgedragen:

 • een Raadslid door de Universiteit van Suriname,
 • een Raadslid door het bedrijfsleven, als vertegenwoordiger van de commerciële en industriële afnemers,
 • een Raadslid door een consumenten organisatie, als vertegenwoordiger van de huishoudelijke afnemers.
 • een Raadslid als vertegenwoordiger van een overkoepelend orgaan van de vakbeweging,


De overige taken van de Raad zijn:

 • het verlenen van goedkeuring aan rechtshandelingen van de Directie die een in het directiereglement nader te bepalen bedrag te boven gaan,
 • het goedkeuren van de begroting vóór het begin van het begrotingsjaar,
 • het goedkeuren van de kwartaalverslagen uiterlijk binnen zes weken na het verstrijken van het afgelopen kwartaal,
 • het aantrekken van de externe accountant,
 • het opstellen van het preadvies van het jaarverslag en de jaarrekening.

De huidige Raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • dhr. Anand Kalpoe (voorzitter tevens vertegenwoordiger van de Anton de Kom universiteit)
 • dhr. Viren Ajodhia - vertegenwoordiger van het ministerie van Financien en Planning
 • dhr. Sam Meheirdjan - vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en technologische innovatie
 • dhr. Gerard Lau - vertegenwoordiger van het bedrijfsleven (VSB)
 • mevr. Thelma Douglas - vertegenwoordiger van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
 • mevr. Gracia Bostdorp - vertegenwoordiger van de consumenten (Consumentenkring)
 • dhr. Valentino Oedit - vertegenwoordiger van de vakbeweging (Ravaksur)

De huidige Raad zit aan tot en met juli 2024

Directeur
de huidige directeur van de EAS is dhr. Dave Abeleven en werd benoemd per 1 augustus 2020. Hij is belast met het dagelijks bestuur. Hij treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van de EAS en is belast met de leiding van het personeel.

Kernwaarden

De kernwaarden van de EAS kunnen als volgt worden omschreven:

Onafhankelijkheid

 • Het uitoefenen van de taken en bevoegdheden op een onpartijdige en transparante wijze.
 • Op een objectieve en rechtvaardige manier te werk gaan.
 • Zelfstandig kunnen nemen van beslissingen, in overleg met, maar zonder inmenging van de overheid en de marktspelers.


Deskundigheid

 • Kennis over de energiesector in Suriname vergroten en het op de voet volgen van ontwikkelingen in de regio en daarbuiten.
 • Het monitoren van de markt, op de voet volgen van evoluties en uitvoeren van studies.
 • Het op deskundige wijze adviseren van beleidsmakers op basis van objectieve bevindingen en onderbouwde analyses en delen van de opgebouwde expertise met de overheid, de marktspelers en de eindgebruikers.


Transparantie

 • Aanspreekbaar zijn en kunnen voeren van een open en transparante communicatie met de verschillende relevante actoren binnen de elektriciteitsvoorzieningssector, waaronder de overheid, producenten en de eindgebruikers.
 • Vooraleer belangrijke beslissingen genomen worden, het houden van openbare consultatie en reageren op een transparante wijze op alle ontvangen reacties.
 • Het publiek breedvoerig kunnen informeren op een duidelijke en eerlijke wijze over zaken die wel of niet goed lopen.
 • Het delen van informatie, kennis en data met andere regulatoren in de regio, de overheid, de spelers op de markt en de eindgebruiker.

Verantwoordelijkheid

 • Het houden van toezicht op de energiesector en distributienetten in Suriname, het meebepalen van de spelregels en zorgen voor de naleving ervan.
 • Alles op alles zetten om een betrouwbare en efficiënte energiesector te garanderen.
 • Het altijd houden van het algemeen belang voor ogen.
 • Het verantwoord en weloverwogen omgaan met de ter dienste staande middelen.

Continue verbetering

 • Op de voet volgen van de ontwikkelingen op de energiemarkt en het afstemmen van de strategie hierop.
 • Inspelen op veranderingen op de energiemarkt en durven innovatief te zijn.
 • Denken en handelen met een lange termijnvisie gericht op de energiemarkt van de toekomst.

Taakstelling

De EAS verricht specifiek de volgende taken conform artikel 4 van de elektriciteitswet van 2016:

a.    het verzamelen van gegevens en het produceren van statistische informatie,
b.    het voorbereiden van het Elektriciteits Sector Plan (ESP),
c.    het houden van toezicht op de naleving van deze wet en de daaruit voortvloeiende bepalingen,
d.    het geven van bindende aanwijzingen aan het elektriciteitsbedrijf in verband met de uitvoering van deze wet en de daaruit voortvloeiende bepalingen,
e.    het continu monitoren van het Kwaliteits- en Capaciteitsplan van het elektriciteitsbedrijf als omschreven in artikel 15,
f.    het houden van toezicht op de naleving van overeenkomsten tussen het elektriciteitsbedrijf, de Staat en de producenten,
g.    het minimaal eenmaal per drie jaar uitvoeren van management en engineering audits bij    het elektriciteitsbedrijf en producenten,
h.    het geven van bindende aanwijzingen aan gesubsidieerde afnemers in verband met de toepassing van energie-efficiëntie richtlijnen als opgenomen in het ESP,
i.    voorts verricht de EAS alle overige uit deze wet voortgekomen taken die niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan of instantie zijn opgedragen.


Samenvattend zijn de taken van de EAS in de volgende vier kerntaken onder te verdelen:

Reguleren: de EAS moet haar regulerende taken en bevoegdheden op een objectieve en transparante wijze kunnen uitoefenen, met de ESP als leidraad. Hiertoe behoort ook het voortdurend bewaken van de kwaliteits- en capaciteitsplannen van het elektriciteitsbedrijf en de producenten, het uitvoeren van management- en engineeringaudits en het toezicht houden op de naleving van overeenkomsten tussen het elektriciteitsbedrijf, de regering en energieproducenten. Als autonome autoriteit moet de EAS waar nodig zelfstandig, in overleg met, maar zonder inmenging van de overheid en de marktspelers, voorstellen ter regulering kunnen doen.

Controleren: de EAS dient te controleren als producenten, netbeheerder en leverancier (elektriciteitsbedrijf), installateurs en de keuringsinstantie hun verplichtingen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving nakomen. Controlewerkzaamheden zullen hierbij vooral gericht moeten zijn op de kwaliteit van het netbeheer, veilig en efficiënt databeheer, financiële opvolging door producenten, monitoring van de marktwerking en benchmarking van de energieprijzen.

Informeren: het informeren van de burgers en bedrijven over de werking van de elektriciteits-voorzieiningssector en de rechten die ze hebben. Het zal hier gaan om het leveren en presenteren van informatie op maat op basis van verzamelde, verwerkte, en geïnterpreteerde data uit de energiesector van Suriname. Zij bevordert voorts de communicatie tussen het elektriciteitsbedrijf, de producenten, de installateurs en de keuringsinstantie.

Adviseren: op een effectieve en efficiënte manier gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering en andere belanghebbende actoren binnen de energiesector over ontwikkelingen binnen de sector en te ondernemen stappen in deze.

Resultaatsgebieden

De resultaatsgebieden waarbinnen de EAS zich in het kader van toezicht en aansturing van de energiesector beweegt, zijn de navolgende:

 1. Beleidsontwikkeling en -implementatie: plannen, organiseren, coördineren, opvolgen (monitoren), evalueren en bijsturen van beleidswerkzaamheden van de EAS. De directie zorgt voor de brugfunctie tussen de Raad van Toezicht en de operationele werking van de EAS. Zij staan in voor de interne coördinatie van de operationele werking van de EAS. De directie heeft een sterk representatieve functie en staat in die hoedanigheid ook in voor de organisatie en coördinatie van externe relaties en communicatie van de EAS.
 2. Capaciteits- en kwaliteitsmanagement: aan de hand van verkregen data en informatie over de elektriciteitsvoorzieningssector in Suriname werkzaamheden uitvoeren gericht op de regulering, monitoring en controle van de capaciteit, kwaliteit en efficientie van opwekking, distributie en levering van elektriciteit e.a. conform wet en regelgeving, en vastgestelde normen en richtlijnen zijdens de EAS zoals vervat in de ESP.
 3. Databeheer en informatievoorziening: zorgdragen voor een adequate en tijdige aanlevering, verwerking en presentatie van data uit en over de elektriciteitsvoorzieningssector in Suriname met als doel deze te interpreteren en bewerken tot informatie relevant voor de EAS i.h.k.v. haar werkzaamheden, de samenstelling van de ESP als ook voor afnemers, producenten en het elektriciteitsbedrijf.
 4. Advisering: proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie en uitbouwen,onderhouden en consulteren van netwerken met als doel het beleid met kennis en data te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke richting van het beleid en proactief behoeften, opportuniteiten of knelpunten te identificeren m.b.t. technische regulering van de elektriciteitsvoorzieningssector
 5. Wet- en regelgeving: zorgdragen voor de opvolging van bestaande en nieuwe (energie)wetgeving door ondermeer de formulering van concept staatsbesluiten en wetgeving die gericht zijn op een adequate organisatie en werking van de energiesector in Suriname. Het een en ander in nauw overleg met de regring en andere relevante actoren binnen de sector.
 6. Verantwoording: instaan voor een goede en correcte samenwerking met en verantwoording aan de Raad van Toezicht en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zodat elk orgaan zijn rol naar behoren kan vervullen, met in acht name van de wettelijke bepalingen ter zake.
 7. Samenwerking: stimuleren van, coördineren en/of actief participeren aan samenwerkingen met andere nationale en internationale instellingen en/of stakeholders teneinde mogelijke synergiën voor de energiesector optimaal te benutten.
 8. Consultatie: betrekken van relevante actoren binnen en buiten de organisatie bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten.
 9. Kennisontwikkeling: fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt met betrekking tot toezicht en aansturing van de energiesector. Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel het kennisniveau op peil te houden.
 10. Controle(monitoring), rapportage, opvolging en bijsturing: coördineren en uitvoeren van werkzaamheden gericht op het monitoren en opvolgen van en rapporteren over de naleving van plannen, overeenkomsten en gemaakte afspraken tussen partijen en actoren actief in de energiesector, het een en ander op basis van de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met als doel om via eventuele bijsturing de doelstellingen van het energiebeleid te realiseren en er voor te zorgen dat de implementatie van het beleid efficiënt verloopt.
 11. Onafhankelijkheid: als toezicht en aansturend orgaan is de EAS onderworpen aan strenge eisen inzake onafhankelijkheid, zoals opgenomen in de Elektricieitswet en wet EAS. De EAS neemt de nodige maatregelen om te voorkomen dat de organisatie (en met name zijn persoonsleden) bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden als regulator directe instructies vraagt of ontvangt van de Regering of van een andere publieke of particuliere entiteit.

CONTACT

Energie Autoriteit Suriname


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.