Huidige maand

December 2023


 • 4 december: intern werkoverleg directeur EAs en stafmedewerkers, omtrent afronding lopende zaken en overdracht leiding door directeur EAS.
 • 6 december: PACC power hour online omtrent procurement binnen de energiesector waaraan drie EAS stafmedewerkers hebben deelgenomen.
 • 6 december: RvT vergadering mbt afronding van lopende zaken over 2023 en vaststelling vervolgtraject benoeming van een nieuwe directeur.
 • 7 december: ontvangst van een delegatie van Vlaanderen waaronder een vertegenwoordiger van de VREG (Vlaamse Energie en Gas regulator). Hierbij is er gesproken over mogelijke samenwerkingsverbanden en ook over de actuele ontwikkelingen binnen de energiesector van Suriname.
 • 7 december: meeting met Symbiont Consulting omtrent het wervingstraject voor de functies van hoofd en Specialist Technische regulering en toezicht.
 • 8 december: oplevering van de finale versie van de MoU tussen AdeKUS en EAS. Een datum voor onderteken ing moet nog vastgesteld worden.
 • 8 december: deelname directeur EAs aan een vergadering omtrent de stand van zaken SDG’s in Suriname in de UN House in Paramribo. De EAS heeft de nodige rapporten en documenten overlegd omtrent de huidige stand van zaken van SDG 7. Hiertoe behoren ook presentaties, verslagen en rapporten.
 • 12 december: kick off meeting van de EAS te samen met de consultants van het gecontracteerde MRC en partners in het kader van het traject m.b.t. de verdere uitwerking van de wet en regelgeving voor de energiesector, alsook andere regelgevings en regulerende richtlijnen. Hiertoe behoren ook de staatsbesluiten die aan de hand van de elektriciteitswet moeten worden afgekondigd.
 • 13 december: RvT vergadering.
 • 14 december: uitzending officiële kennisgeving vertrek dhr. Abeleven als directeur van de EAS naar alle belangreijke partners en stakeholders binnen de energiesector.
 • 14 december: EAS wordt officieel toegelaten als lid van de Organization of Caribbean Utility Regulators (OOCUR) tijdens de Annual General Meeting van deze organisatie. Tijdens deze virtuele vergadering wordt EAS vertegenwoordigd door haar directeur. Dhr. Abeleven wordt ook genomineerd om deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de organisatie gedurende de periode van 2024-2026. Echter bedankt hij voor deze eer gezien zijn vertrek van de EAS.
 • 14 december: deelname directeur EAS aan de meeting van de New Producers Group (NPG) omtrent geplande. Wijzigingen in de interne structuur van de NPG.
 • 15 december: presentatie reflecties en vooruitzichten (terugblik aug 2020 – dec 2023) en visie 2024/2025) door directeur EAS aan RvT leden en stafmedewerkers en ondertekening overdrachtsprotocol van de leiding van de EAS. Dit markeert eveneens de laatste werkdag van de directeur van de EAS dhr. Abeleven die per 1 januari 2024 officieel zijn dienstbetrekking met de EAS beëindigd. Vanaf dat moment zal de voorzitter van de RvT waarnemen in de functie van directeur. Ook wordt overhandigd de finale versie van het jaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening), een verslag van de directeur n.a.v. zijn vertrek, een paper van de directeur EAS omtrent regulering voor SDG 7 en een voorlopig eind en financieel verslag over de periode januari – november 2023.
 • 19 december: opstelling nieuw concept staatsbesluit n.a.v. de stroom tarieven.
 • 20 december: de controle verklaring over de jaarrekening van 2022 wordt afgegeven door de externe accountant Crowe Burgos.
 • 27 – 29 december: kantoor is gesloten in verband met de feestdagen en jaarwisseling.

Afgelopen maanden

Januari 2023

 • 12, 19, 26 januari: regulier werkoverleg met CCREEE omtrent voortgang ontwikkeling IRRP t.b.v. Suriname
 • 6 januari: goedkeuring van de jaarverslagen over 2020 en 2021 en de daarbij gecontroleerde jaarrekeningen
 • 10 januari: Bezoek EAS aan Surinaamse Brouwerij i.h.k.v. mogelijkheden voor zelfopwekking
 • 12 januari: Overleg met SPCS omtrent beheer van de Afobaka waterkracht centrale en de actuele stand van zaken hieromtrent
 • 19 januari: overleg EAS, EBS , Staatsolie, EBS tarieven commissie met de president van de republiek Suriname omtrent bevindingen commissie
 • 20 januari: aanbieding gecontroleerde en goedgekeurde jaarverslagen over 2020 en 2021 aan de minister van NH
 • 18 en 25 januari: interne werksessies uitwerking strategisch werkplan 2023-2025
 • 20 januari: regulier werkoverleg met minister van NH 1e kwartaal

Februari 2023

 • 9, 23 februari: regulier werkoverleg met CCREEE omtrent voortgang ontwikkeling IRRP t.b.v. Suriname
 • 1 – 2 februari: deelname aan de Caribbean Energy Dialogue in Washington DC, georganiseerd door de IDB. Hierbij is er een presentatie door de EAS Directeur verzorgd over de ontwikkelingen in de energiesector van Suriname
 • 8 februari: finale interne werksessie uitwerking strategisch werkplan 2023-2025
 • 9 februari: participatie tijdens de online webinar: Renewable Energy in the Caribbaean: Cariforum-EU Economic Partnership georganiseerd door de ECaribbean Export Development Agency. Tijdens dit webinar heeft de directeur van de EAS een presentatie gehouden over de energie ontwikkelingen in Suriname
 • 14 – 17 februari: participatie (online) in de International Energy Conference and Expo Guyana 2023
 • 20 februari: uitwerking en aanbieding van een EAS memo M.B.T. VOORSTEL GESTRUCTUREERD REGULIER OVERLEG OVERHEID, EAS EN ENERGIEBEDRIJVEN (Staatsolie/SPCS en NV EBS) aan de minister NH, Staatsolie directeur en EBS directeur voor verdere bespreking vaststelling
 • 28 februari – 1 maart: Deelname aan de Regional Electricity Sector Regulatory Workshops (RR-ASERT Dialogue) in Barbados door de directeur EAS

Maart 2023

 • 8, 9 en 15 maart: participatie in besprekingen tussen het ministerie van NH, de cEBS tarieven Commissie en EBS en Staatsolie omtrent de bevindingen van de , zoals vervat in het rapport van de commissie.
 • 16 – 20 maart: uitwerking en aanbieding gewijzigde staatsbesluiten nr 88 en 89 van 2021 en memorie van toelichting aan ministerie Natuurlijke Hulpbronnen
 • 14 maart: bespreking tussen EAS en de Wereldbank over identificering opties omtrent technische ondersteuning en mogelijkheden voor financiering voor projecten en activiteiten van de EAS
 • 16 maart: samenstelling en aanbieding gemeenschappelijke memo van EAS, EBS en Staatsolie omtrent finale bevindingen en conclusies rapport EBS-tarieven commissie en voorstellen plan van aanpak
 • 16, 30 maart: regulier werkoverleg met CCREEE omtrent voortgang ontwikkeling IRRP t.b.v. Suriname
 • 29 maart: presentatie nieuwe kostprijs berekening, tarieven en plan van aanpak herstructurering methodologie aan de Regeringsraadvergadering

April 2023

 • 3 en 11 April: interne werksessies gericht op de uitwerking van het TeamGantt chart voor het strategisch werkplan 2023-2025
 • 19 april: goedkeuring van het strategisch werkplan 2023-2026 en de begroting over 2023 door de RvT van de EAS
 • 20 april: deelname aan de third National Communication tot he UNFCC project
 • 26 – 28 April: deelname van de directeur en de RvT voorzitter aan de Caribbean Renewable Energy Forum 2023 in Miami, USA en presentie energie visie Suriname tijdens de countrysession over Suriname

Mei 2023

 • 5 mei: bespreking met Staatsolie over de ontwikkeling en uitvoering van hun voorgenomen Energy Sustainable projecten
 • 10 – 11 mei: werksessie met consultant omtrent de ontwikkeling van een Energy Information Management System voor de EAS en Suriname
 • 10 mei: bespreking en vaststelling kader voor verdere samenwerking tussen EAS en TNO omtrent energie transitie
 • 10 – 12 mei: deelname aan de eerste Caribbean Conference for Energy & Climatein Aruba door de Beleids- en Managementspecialist
 • 11 mei: presentatie nieuwe kostprijs berekening en stroom tarieven in de Staatsraad
 • 11 mei: regulier werkoverleg met de minister van NH 2e kwartaal
 • 12 mei: afronden eerste kwartaal verslag 2023
 • 21 – 24 mei: deelname aan de Carilec 360 degree leadership conference in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek door de directeur
 • 23 mei: publicatie van de Staatsbesluiten no. 88 en 89 regarderende de nieuwe tarieven en wijziging subsidieregeling
 • 31 mei – 1 juni: deelname aan de Caribbean Urban Forum 2023 in Paramaribo, Suriname , en verzorging van een presentatie met als title: Suriname’s balanced energy planning and transition

juni 2023

 • 1-2 juni: deelname van EAS aan de Caribbean Urban Forum, waarbij de directeur ook een presentatie over de energiesector in Suriname heeft verzorgd.
 • 6 juni: debriefing van de IMF technische missie omtrent adviezen voor herstructurering van de subsidieregeling en tarieven structuur
 • 7 juni: vraaggesprek van de directeur EAS tijdens het programma Koffiepraat op SRS omtrent de nieuwe tarieven.
 • 7 en 8 juni: publicatie van de Request for Expression of interest voor twee opdrachten omtrent regulering van de elektriciteitssector (Regulatory Accounting Rules en regulatory part of the ESP)
 • 14-16 juni: deelname van EAS aan de Offshore Oil and Gas Environment and Safety Workshop georganiseerd door NIMOS en Staatsolie Hydrocarbon Institute (SHI). De directeur zal hierbij een presentatie verzorgen over de energy policy and transition framework van Suriname.
 • 19 – 22 juni: deelname EAS aan de 3e Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS). Gedurende deze editie zal de directeur een presentatie houden over de toekomst van de energiesector in Suriname, zal de EAS samen met SEC een round table discussion houden over green certification an financing en zal de EAS ook deelnemen aan de exhibition.
 • 26 juni: EAS regulier team werkoverleg

Juli 2023

 • 2 – 15 juli: voortzetting proces ter invulling van de vacature voor specialist technische regulering en toezicht.
 • 3 juli: bespreking en vaststelling eerste oplevering haalbaarheid studie implementatie Energy Information Management System (EIMS)
 • 6 juli: werkgroep meeting als onderdeel van de studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie
 • 10 juli: reguliere interne werk bespreking EAS
 • 10 juli: bespreking voortgang implementatie I-REC met Suriname Energy Chamber.
 • 10 juli: bespreking met consultant omtrent resultaten haalbaarheid studie implementatie EIMS.
 • 11-13 juli: deelname aan reeks presentaties omtrent de mogelijkheden van natural gas voor Suriname (onderdeel van Studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie)
 • 12 juli: RvT vergadering
 • 13 juli:plenaire meeting Studiegroep ontwikkeling Gasexploitatie
 • 20 juli: meeting met transport divisie van VSB omtrent ontwikkeling energievisie.
 • 22 juli: afronding rapportage omtrent bevindingen beoordeling Expressions of interest voor ‘legal’ services tbv de EAS
 • 26 juli: kick off meeting bespreking stakeholders energiesector betreffende voornemens Staatsolie voor projecten ter bevordering van hernieuwbare energie in Suriname.
 • 27 juli: plenaire meeting Studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie

Augustus 2023

 • 1 – 10 aug: afronding proces vaststelling analyse en standpunt EAS mbt investeringsplannen Staatsolie voor solar en hydro en de bijbehorende PPA’s
 • 2 aug: oplevering van concept ToR Electrical Vehicle Strategie en implementatieplan voor Suriname door specialisten Worldbank ihkv ondersteuning EAS door Worldbank
 • 3 aug: Oplevering technisch specificatie plan tbv de ontwikkeling van het Energie Informatie Management Systeem (EIMS) is door de consultant opgeleverd
 • 3 aug: overleg EAS met ministerie NH, Financien en Planning en EBS omtrent investeringsplannen Staatsolie tav solar, thermisch en hydro en bijbehorende PPA’s
 • 7 aug: bespreking met de executive director van OOCUR (Organization of Caribbean Utility regulators) tav lidmaatschap EAS
 • 7 aug: interne afstemming EAS omtrent memo’s tav de investeringsplannen Staatsolie
 • 8 aug: bespreking met IMF team tesamen met EBS en ministerie Natuurlijke Hulpbronnen omtrent third review status herstelprogramma en traject terugbrengen subsidies elektriciteitsvoorzieningssector
 • 8 aug: bespreking met ministerie Natuurlijke Hulpbronnen omtrent memo’s EAS investeringsplannen Staatsolie
 • 10 aug: bespreking met IDB en consultant omtrent ontwikkeling EIMS en vervolgstappen
 • 11 aug: oplevering implementatieplan EIMS  door de consultant
 • 13 aug: aanbieding memo’s EAS met analyse en standpunt t.a.v. de PPA’s tbv Hydro en Solar aan de verschillende stakeholders (ministerie  van Natuurlijke Hulpbronnen, Ministerie van Financien en Planning, Staatsolie en EBS)
 • 14 – 16 aug: deelname aan workshops Studiegroep Gas exploitatie i.h.k.v. lange termijn planning en visie ontwikkeling
 • 22 aug: afronding verslaglegging omtrent beoordeling voorstellen (inclusief financiele) van consultants omtrent het traject van juridische ondersteuning EAS bij ontwikkeling staatsbesluiten en evaluatie en herziening bestaande wetgeving
 • 23 aug: bespreking EAS, EBS, Staatsolie, ministeries van NH en Financien en planning omtrent  de financiële kaders van de investeringsprojecten van Staatsolie en de impact hiervan op de kostprijsberekening
 • 24 aug: presentatie van investeringsplannen Staatsolie tesamen met EAS, EBS, ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Financien en Planning aan de President van Suriname en vaststelling vervolgstappen
 • 25 aug: officiële goedkeuring documenten EIMS tbv het aanbestedingsproces
 • 28 aug: Intern werkoverleg EAS
 • 30 aug: bespreking vervolgstappen met EBS mbt de ontwikkeling strategie en implementatieplan Electrical Vehicles in Suriname

September 2023

 • 4 september: oplevering onderliggende stukken en documentatie tav de accountants controle jaarrekening 2022
 • 5 september: Overleg EAs met EBS omtrent traject ontwikkeling EV strategie en roadmap
 • 6 september: RvT vergadering: behandeling EAS begroting 2024
 • 7 september: plenaire vergadering studiegroep ontwikkeling gasexploitatie
 • 8 september: overleg EAS, consultant met Datasur omtrent implementatie Energy Information Managment System
 • 11 september: intern overleg omtrent reacties binnen gekomen verzoeken en afhandeling kwetsbare afnemers
 • 12 september: interne afstemming omtrent communicatie publicatie eerste lijst van kwetsbare afnemers
 • 13 september: Interne afstemming en overleg omtrent vervolgacties PPA’s Staatsolie
 • 14 september: intern overleg omtrent planning vervolg traject stakeholder consultantiemeetings t.a.v. de IRRP
 • 15 september: intern overleg omtrent tekst jaarverslag 2022
 • 18 september: oplevering concept RvT verslag omrent het jaar 2022
 • 21 september: plenaire vergadering studiegroep ontwikkeling gasexploitatie
 • 21 September: overleg met CCREEE omtrent organisatie IRRP stakeholder meetings in Suriname gedurende tweede week oktober
 • 26 September: Presentatie van de New producers group voor de Suriname Studiegroep voor gas exploitatie
 • 27 September: Online workshop electricity tariff methodology in Europe: findings of ACER report. Medewerkers van de EAS hebben hieraan ook meegedaan.
 • 27 September: intern overleg met betrekking tot PPA Staatsolie vervolg acties
 • 28 September: PACC 2030 earth hour online workshop
 • 24 – 28 september: EAS heeft deelgenomen aan de CAREC Conference and Exhibition met twee stafemdewerkers teweten de Specialist Economische Regulering en toezicht en de Specialist Managment en Beleidsondersteuning. Ook is deelgenomen aan de workshop over priceregulation of RE welke op 27 en 28 september werd verzorgd

Oktober 2023

 • 2 oktober : Intern werkoverleg omtrent stand van zaken uitvoering strategisch werkplan en planning komend kwataal
 • 2 oktober: bespreking met VREG omtrent mogelijkheden voor capacitybuilding tbv de EAS
 • 3 oktober: Bespreking met EBS omtrent de oplevering van het eerste gedeelte van de gridcode. Hierbij heeft EBS een presentatie verzorgd over de vorderingen m.b.t. de gridcode
 • 4 oktober: presentatie in studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie omtrent’monetizing our carbon credits-where do we stand’?
 • 5 oktober: participatie in presentatie in studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie omtrent IMF-programma en de Spaar en Stabiliteits Fonds
 • 5 oktober: plenaire meeting studiegroep Ontwikkeling Gasexploitatie
 • 10 oktober: Bespreking directeur EAS met NTCS in Den Haag, Nederland ten aanzien van technische ondersteuning EAS en stand van zaken project over digitale meters tbv de EBS
 • 11 oktober: Bezoek aan TNO in Utrecht, Nederland en gesprekken gevoerd door de directeur omtrent de voortgang technische ondersteuning aan de EAS
 • 12 oktober: Werksessie van CCREEE met werkgroep ESP (EAS, EBS, Staatsolie, AdeKUS) over de IRRP evaluation framework en scenario’s
 • 15 – 17 oktober: deelname directeur als deel van de Surinaamse delegatie aan de Pre COP 28 Second Global Dialogue on Climate Change and World Investment Forum tesamen met een vertegenwoordiger van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hierbij werd de pitch over een elektrificatieproject in het binnenland door de directeur EAS verzorgd.
 • 18 oktober: Vervolg werksessie ESP werkgroep omtrent de doelstellingen, weging en KPI’s van de IRRP voor Suriname
 • 19 oktober: Online meeting directeur EAS met USAID omtrent mogelijkheden voor technische ondersteuning aan projecten in Suriname. Hierbij werd ondermeer de focus gelegd op elektrificatieprojecten in het binnenland.
 • 23 oktober: Intern werkoverleg EAS omtrent de stand van zaken strategisch werkplan EAS en planning 4ekwartaal 2023
 • 24 oktober: Online meeting EAS met NTCS omtrent de door hun gedane analyse omtrent de opzet van de EIMS
 • 25 oktober: vervolg werksessie ESP werkgroep omtrent de IRRP KPI’s, doelen, scenarios
 • 25 oktober: vergadering RvT EAS omtrent de behandeling van de begroting voor 2024.
 • 26 oktober: Overleg met AKCC ten aanzien van vervolgtraject externe communicatie EAS (kwetsbare afnemers, SREF 2023)
 • 27 oktober: overleg van ministerie NH, EAS, EBS met ministerie van Financiën omtrent het vervolgtraject in het kader van het IMF-programma
 • 30 oktober: bespreking met Symbiont Consulting over recruitment voor invulling functie Hoofd Technische Regulering

November 2023

 • 1 November: participatie directeur en stafmedewerkers in gesprekken met de IDB, de PEU van het ministerie van NH en de directeur van NH om na te gaan hoe IDB Lening SU-L1055 component 1.1 nog een kans van slagen te geven. Vanwege de opgelopen achterstand en vertraging in de werkzaamheden zijdens de PEU was er sprake van het cancellen van dit component. De gesprekken waren gericht op een snelle doorstart en onderdelen herzoen.
 • 1 November: presentatie van de PPA voorstellen van Staatsolie met de Staat Suriname in de regergingsraadveragdering. Met name de adviezen van de EAs hieromtrent werden ook gedeeld
 • 3 November: Finale bespreking met IDB en PEU van het ministerie van NH omtrent uitvoering IDB-Lening SU-L1055 component 1.1. De EAS heeft hierbij een aantal voorstellen gedaan hoe het een en ander nog te kunnen uitvoeren.
 • 3 november: overleg met team CCREEE omtrent voortgang IRRP traject tbv Suriname.
 • 3 november: Bespreking op het ministerie van Financien en Planning omtrent IMF review missie en de publicatie van het eerste saust rapport elektriciteitsvoorziening
 • 1-3 November : Participatie van mevr. Brigitte Burnett, Hoofd Economische Regulering aan de Caribbean Energy Investment Summit in Barbados namens de EAS
 • 4 November: publicatie van het eerste status rapport elektriciteitsvoorziening in Suriname betreffende de periode januari – augustus 2023
 • 7 – 9 November: Participatie van de Directeur van de EAS dhr. Dave Abeleven aan  de Caribbean Sustainable Energy Forum in Kingston, Jamaica
 • 7 november: bespreking met vertegenwoordiger van de CDB omtrent de implementatie van de Minimum Regulatory Framework (MRF) voor Suriname
 • 6 november: publicatie van de eerste goedgekeurde lijst van kwetsbare afnemers op de website van de EAS
 • 10 November: oplevering van de aangepast ToR voor de ontwikkeling van de ESP aan IDB en de PEU van het ministerie van NH voor verdere goedkeuring en afhandeling.
 • 10 November: werksessie IRRP met EAS, Staatsolie, EBS en ADEKUS
 • 14 November: vervolg werksessie IRRP met EAS, Staatsolie en EBS
 • 15 November: overleg EAS met minister van NH omtrent capaciteitsuitbreiding elektriciteitsvoorziening middels hernieuwbare energie
 • 16 November: ontmoeting met de country representative van Shell in Suriname
 • 16 November: meeting met directeur van Ruimtelijke Ordening en milieu omtrent voornemen van de EAS voor de ontwikkeling van een EV strategie en roadmap voor Suriname
 • 17 November: presentatie tbv de PEU van NH omtrent de energy information management system in het hoofdkantoor van de IDB
 • 20 November: intern werkoverleg directeur met stafmedewerkers EAS
 • 21 November: Bespreken vervolg traject PPA’s van Staatsolie met minister NH, EBS en Staatsolie
 • 22 November: RvT vergadering EAS
 • 22 november: overhandiging eindrapport gasexploitatie door presidentiële studiegroep aan President van de Republiek Suriname
 • 24 November: overleg met CCREEE omtrent samenvoeging van ESP en IRRP ontwikkeltraject
 • 28 November: CAREC COP 28 Resilient Energy Regulation workshop online
 • 29 – 30 November: IDB Public Investment & Climate Change workshop