Over Ons

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016 (SB 2016 no. 41).

Een onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Missie

Wij scheppen voorwaarden voor een efficiënte sector, zien toe op de naleving van wet- en regelgeving en bevorderen synergie tussen de overheid, de energiebedrijven en afnemers. Onze aanpak kenmerkt zich door transparantie, professionaliteit en objectiviteit en wij streven naar de hoogste normen in de sector.

Visie

De EAS, onze onafhankelijke toezichthouder. Leidend in de ontwikkeling van een betrouwbare, toegankelijke en duurzame energiesector.

Organisatiestructuur

De voornaamste bestuursorganen binnen de EAS zijn de Directie, bestaande uit de Directeur en Onderdirecteur, en de Raad van Toezicht (artikelen 3 t/m 8 wet EAS). De Raad houdt toezicht op de Directie en is voorts binnen de EAS het adviserend orgaan. De Raad is dus niet het adviesorgaan ten behoeve van de sector, maar richt zich met haar adviezen tot de Directie.

TEAM EAS

Anand Kalpoe

Waarnemend directeur

Drs. DAVE ABELEVEN

Directeur
Augustus 2020 – 31 December 2023

Drs. Brigitte Burnett MSc

Hoofd Economische
Regulering en Toezicht

Sorayadebie Jhagroe MSc

Specialist Economische
Regulering en Toezicht

Anuradha Lachman MSc

Specialist Beleids- en Managementondersteuning

Juan Accord LL.M

Juridisch Specialist

De Raad van Toezicht (RvT)

De gekozen structuur waarborgt de onafhankelijkheid van de EAS en maakt het mogelijk dat de wettelijke taken en bevoegdheden ongehinderd en transparant worden uitgevoerd. De (RvT) is belast met het toezichthouden op het functioneren van de Directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad bestaat uit zeven leden.

De basisrol van de EAS is het afwegen van de belangen van drie stakeholdergroepen: de overheid, elektriciteit (of energie) producenten en dienstverleners en de klanten.

Protocollen handhaven die nutsbedrijven in staat stellen kosten terug te  verdienen, terwijl ze toch hun operationele efficiëntie bevorderen.

Toezicht houden op de prestaties van de sector om ervoor te  zorgen dat eindgebruikers een service ontvangen, die voldoet aan kwaliteitsnormen. Er zullen doelen en prestatie-indicatoren worden vastgelegd voor het bewaken en evalueren van de algehele prestaties.

Zorgdragen dat de voorgestelde uitbreiding in overeenstemming is met regelgeving, wetten en het overheidsbeleid. Toegang tot betrouwbare en actuele informatie is hierbij noodzakelijk.

Contact Ons

Energie Autoriteit Suriname

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen