Over Ons

De Energie Autoriteit van Suriname (EAS) is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij Wet van 10 maart 2016 (SB 2016 no. 41).

Een onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Missie

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) oefent toezichthoudende en aansturende taken uit gericht op het bevorderen van een optimale beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en milieuhygiëne in de energievoorzieningssector van Suriname. De werkzaamheden van de EAS zijn hierbij er op gericht om de energievoorzieningsector te reguleren, controleren, informeren en adviseren zodat productie en transport van energiegerelateerde producten en diensten gewaarborgd zijn ten behoeve van duurzame sociaal- maatschappelijke en economische groei en ontwikkeling van Suriname.

Visie

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) draagt bij aan de ontwikkeling van een moderne, efficiënte, gediversifieerde en ecologisch duurzame energiesector die in betaalbare en toegankelijke energievoorziening en energiezekerheid op lange termijn voorziet, ondersteund door geïnformeerd openbaar gedrag over energiekwesties en een passend beleids-, regulerend en institutioneel kader.

Organisatiestructuur

De voornaamste bestuursorganen binnen de EAS zijn de Directie, bestaande uit de Directeur en Onderdirecteur, en de Raad van Toezicht (artikelen 3 t/m 8 wet EAS). De Raad houdt toezicht op de Directie en is voorts binnen de EAS het adviserend orgaan. De Raad is dus niet het adviesorgaan ten behoeve van de sector, maar richt zich met haar adviezen tot de Directie.

TEAM EAS

Drs. DAVE ABELEVEN

Directeur

Drs. Brigitte Burnett MSc

Hoofd Economische
Regulering en Toezicht

Sorayadebie Jhagroe MSc

Specialist Economische
Regulering en Toezicht

Anuradha Lachman MSc

Specialist Beleids- en Managementondersteuning

Juan Accord LL.M

Juridisch Specialist

De Raad van Toezicht (RvT)

De gekozen structuur waarborgt de onafhankelijkheid van de EAS en maakt het mogelijk dat de wettelijke taken en bevoegdheden ongehinderd en transparant worden uitgevoerd. De (RvT) is belast met het toezichthouden op het functioneren van de Directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Raad bestaat uit zeven leden.

De basisrol van de EAS is het afwegen van de belangen van drie stakeholdergroepen: de overheid, elektriciteit (of energie) producenten en dienstverleners en de klanten.

Protocollen handhaven die nutsbedrijven in staat stellen kosten terug te  verdienen, terwijl ze toch hun operationele efficiëntie bevorderen.

Toezicht houden op de prestaties van de sector om ervoor te  zorgen dat eindgebruikers een service ontvangen, die voldoet aan kwaliteitsnormen. Er zullen doelen en prestatie-indicatoren worden vastgelegd voor het bewaken en evalueren van de algehele prestaties.

Zorgdragen dat de voorgestelde uitbreiding in overeenstemming is met regelgeving, wetten en het overheidsbeleid. Toegang tot betrouwbare en actuele informatie is hierbij noodzakelijk.

Contact Ons

Energie Autoriteit Suriname

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen