Werkwijze

De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) zijn afgeleid en vastgelegd in de Wet Energie Autoriteit Suriname.

De structuur ‘regelsysteem met terugkoppeling’ wordt gehanteerd.

Het Elektriciteits Sector Plan (ESP) beschrijft onder meer de doelen die de elektriciteitsvoorzieningssector moet bereiken (artikel 8 en 9),

De Elektriciteitswet 2016 geeft aan hoe de sectorresultaten moeten worden gemeten en verwerkt (artikel 5, 6 en 7),

De EAS fungeert als ‘comparator’ tussen behaalde sectorresultaten en de gestelde doelen in het ESP en als handhaver (‘regelmechanisme’) (artikel 3 en 4),

Het Elektriciteitsbedrijf, de Producenten, de Installateurs en de Keuringsinstantie fungeren als ‘systeem’ om de voorgeschreven doelen in het ESP te behalen ( artikel 10, 11, 12, 13, 20, 22 en 23).

Schematisch is dit het best als volgt weer te geven:

Strategische en operationele doelen 2021-2023

Strategische Doelstelling 1 (Reguleren): De EAS zorgt voor voldoende en duidelijke kwalitatieve REGULERING, zodat de elektriciteitsvoorzieningssector correct en efficiënt kan werken en tijdig kan inspelen op nieuwe uitdagingen en technologieën.

Focus voor de komende periode

Voor de komende periode zijn er vijf belangrijke pijlers voor de EAS

De tariefregulering voor elektriciteitstarieven, aansluittarieven en subjectsubsidie. Afronding en implementatie van het Elektriciteits Sector Plan (ESP) door het ontwikkelen van een nota die mogelijke scenario’s omvat, voor een lange termijnvisie en korte en middellange ontwikkeling van de elektriciteitsvoorzieningssector.

INTERNE ORGANISATIE EN WERKING

OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS

Gezien de centrale rol welke de EAS speelt binnen de energiesector van Suriname is het van belang dat de opstart en operationalisering van dit orgaan langs twee sporen gefaseerd wordt uitgevoerd.

IDB lening SU-L1055

Consolidating a Sustainable Energy Sector’ component 1.1 ​

Tot financiering van de opstart van de EAS kan eveneens gerekend worden middelen die zullen voortvloeien uit een IDB-lening onder kenmerk SU-L1055 welke op 6 februari 2020 is getekend.

EAS voor energiezekerheid en duurzaamheid

Contact Ons

Energie Autoriteit Suriname

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen