Werkwijze


De taken en doelstellingen van de Energie Autoriteit Suriname [“EAS”] zijn helder omschreven in de Wet Energie Autoriteit Suriname. Met de Elektriciteitswet 2016 krijgt de sector een structuur die in de techniek bekend staat als ‘regelsysteem met terugkoppeling’:

 • het Elektriciteits Sector Plan (ESP) beschrijft onder meer de doelen die de elektriciteitsvoorzieningssector moet bereiken (artikel 8 en 9),
 • de Elektriciteitswet 2016 geeft aan hoe de sectorresultaten moeten worden gemeten en verwerkt (artikel 5, 6 en 7),
 • de EAS fungeert als ‘comparator’ tussen behaalde sectorresultaten en de gestelde doelen in het ESP en als handhaver (‘regelmechanisme’) (artikel 3 en 4),
 • het Elektriciteitsbedrijf, de Producenten, de Installateurs en de Keuringsinstantie fungeren als ‘systeem’ om de voorgeschreven doelen in het ESP te behalen ( artikel 10, 11, 12, 13, 20, 22 en 23).

  Schematisch is dit het best als volgt weer te geven:

In de Elektriciteitswet zijn drie doelstellingen vastgelegd om in dit kader de prestaties en duurzaamheid in de sector te verbeteren. Deze doelstellingen zijn:

 • Verbetering van de beschikbaarheid van elektriciteit - hiermee wordt bedoeld dat klanten een betrouwbare elektriciteitsvoorziening hebben en dat elektriciteitsleveranciers over voldoende energiebronnen beschikken die kunnen worden gebruikt om aan de huidige en toekomstige vraag te voldoen.
 • Zorgen voor de betaalbaarheid van de levering - Dit verwijst naar het ervoor zorgen dat de leveringskosten tot een minimum worden beperkt en de middelen efficiënt worden toegewezen. Dit omvat het verkennen van andere energiebronnen en het stimuleren van andere energieproducenten om meer kosteneffectieve oplossingen te bieden.
 • Verhogen van de milieukwaliteit - Dit verwijst naar milieuvriendelijke opwekking. Het omvat het gebruik van gediversifieerde energiebronnen en het verminderen van CO2, andere broeikasgassen, schadelijke stoffen en afval.


Voor het jaar 2021 staan een aantal belangrijke besluiten en ontwikkelingen m.b.t. de elektriciteitsvoorzieningssector centraal. Deze zijn met name de beslissingen die genomen moeten worden inzake de methodologie voor de berekening van nieuwe tarieven, de tarievenstructuur en de subsidieregeling, herziening van de algemene voorwaarden en tarieven voor aansluiting van elektriciteit en het opstellen van het Elektriciteits Sector Plan 2022-2026. Deze ambities voor de EAS zijn grotendeels bepaald en vastgelegd in de wet en zijn derhalve politiek – bestuurlijk bepaald en kunnen uiteraard ter zake ook door politiek en bestuur worden bijgesteld, aangepast of herzien worden.

Gezien de centrale rol welke de EAS speelt binnen de energiesector van Suriname is het van belang dat de opstart en operationalisering van dit orgaan langs twee sporen gefaseerd wordt uitgevoerd:

 • institutionele opstart en operationalisering: interne organisatie & werking - Hierbij ligt de focus op zaken als de governance structuur, functiehuis, begroting en financiering, zichtbaarheid, huisvesting en het aantrekken en trainen van personeel.
 • functionele opstart en operationalisering: toezicht & aansturing - De functionele opstart van de EAS richt zich vooral op de uitvoering van haar wettelijk voorgeschreven taken en verantwoordelijkheden. Met name zal de focus liggen op de samenstelling en implementatie van het Elektriciteits Sector plan (ESP), afkondiging installateursbestand en toezicht op de herstructurering van de EBS conform de wet.

Strategische en operationele doelen 2021-2023


FUNCTIONELE WERKING: Toezicht en aansturing

Strategische Doelstelling 1 (Reguleren): De EAS zorgt voor voldoende en duidelijke kwalitatieve REGULERING, zodat de elektriciteitsvoorzieningssector correct en efficiënt kan werken en tijdig kan inspelen op nieuwe uitdagingen en technologieën.

Operationele doelen:
1.1 Het Elektriciteits Sector Plan 2022-2026 is uitgewerkt en per Staatsbesluit vastgesteld.
1.2 Een nieuwe tarievenmethodologie en subjectsubsidieregeling voor de elektriciteitsvoorzieningssector zijn ontwikkeld en geïmplementeerd.
1.3 De algemene voorwaarden en tarieven voor aansluiting op het elektriciteitsnet zijn herzien en geïmplementeerd.
1.4 De regels en voorwaarden ter erkenning van installateurs zijn herzien en geïmplementeerd en implementeren van de noodzakelijk staatsbesluiten, overname van het .
1.5 De EAS heeft het beheer over het installateursbestand van de NV EBS overgenomen.
1.6 De Keuringsdienst Elektrische Installaties (KEI) is als autonome entiteit binnen de NV EBS ingesteld.
1.7 Het implementatieplan voor de reorganisatie van de NV EBS conform de Elektriciteitswet 2016 is goedgekeurd.

Strategische Doelstelling 2 (Controleren): De EAS zorgt voor een efficiënte en effectieve CONTROLE en handhaving van wet- en regelgeving

Operationele doelen:
2.1 Een Energy Sector Database gericht op de tijdige invoer, verwerking, analyse en presentatie van relevante data over de energiesector in Suriname is in gebruik genomen.
2.2 De richtlijnen voor administratieve beboeting binnen de elektriciteitsvoorzieningssector zijn vastgesteld.
2.3 De regels over de te volgen procedures voor klachtenbehandeling en geschillenbeslechting binnen de elektriciteitsvoorzieningssector zijn vastgesteld.
2.4 De procedures en richtlijnen voor controle uitoefening en het geven van bindende aanwijzingen door de EAS zijn goedgekeurd en geïmplementeerd.

Strategische Doelstelling 3 (Informeren): De EAS wilt de actieve participatie van alle relevante actoren binnen de elektriciteitsvoorzieningssector bevorderen door hen te INFORMEREN over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen deze sector en in samenwerking met hen een goede kennisbasis te creëren over de uitdagingen en mogelijke verbeteringen.

Operationele doelen:
3.1 Een beleidsplatform voor gestructureerd overleg en consultatie met belanghebbenden uit de energiesector is ingesteld en operationeel.
3.2 Er is een aanvang gemaakt de reguliere publicatie van statistieken omtrent de energiesector van Suriname.
3.3 De prioriteiten en het proces voor het aangaan van nationale en internationale samenwerkingen is vastgesteld.

Strategische Doelstelling 4 (Adviseren): De EAS zorgt voor het tijdig gevraagd en ongevraagd ADVISEREN van de regering en andere relevante actoren in de elektriciteitsvoorzieningssector, door de effecten van het beleid op de sector te monitoren en aan de hand van de resultaten te rapporteren

Operationele doelen:
4.1 De procedure m.b.t. rapportage en advisering aan de regering en/of andere relevante belanghebbenden binnen de energiesector is goedgekeurd en geïmplementeerd.
4.2 Een initieel overzicht van, door de EAS, uit te voeren studies en onderzoeken gedurende de periode 2021 - 2023 is vastgesteld.

INSTITUTIONELE WERKING: Interne organisatie & werking

Strategische Doelstelling 5 (Interne werking en organisatie): De EAS zorgt voor de handhaving van een efficiënte en effectieve functionerende (interne) organisatie gericht op de naleving van de aan haar door wet- en regelgeving toevertrouwde en opgelegde taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Operationele doelen:

Governance en management
5.1 Strategische en operationele doelstellingen voor de interne werking van de EAS zijn vastgesteld
5.2 Het directiereglement van de EAS is geëffectueerd
5.3 Financiering van de exploitatiekosten van de EAS is gegarandeerd.

Organisatiestructuur
5.4 Een nieuwe en meer adequate organisatiestructuur met bijbehorende functiehuis (formatieplan) en beloningsstructuur is vastgesteld en geïmplementeerd

Planning, verantwoording en transparantie.
5.5 Een 3-jarig strategisch werkplan voor de interne werking van de EAS is geformuleerd en vastgesteld en goedgekeurd.
5.6 Het goedgekeurde jaarverslag en de jaarrekening zijn per jaar doorgestuurd naar de minister belast met energiezaken.
5.7 Voortgangs- en financiële rapportages zijn binnen zes weken na het einde van elk kwartaal ingediend bij de RvT.
5.8 het jaarplan en de begroting zijn per jaar vastgesteld en goedgekeurd.
5.9 Een uitgeschreven en gedocumenteerd systeem van kwaliteitszorg en interne controle is geïmplementeerd.

Interne communicatie en informatiebeheer
5.10 Een financieel administratiekantoor is aangetrokken voor het beheren van de financiële administratie (inclusief salarisadminstratie) en het doen van periodieke rapportage
5.11 Een ICT-masterplan gericht op ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden en accomodering van de interne informatiestroom- en beheer is opgesteld en geïmplementeerd

Personeel en HR
5.12 De personeelsformatie van de EAS is afgerond
5.13 Het arbeidsreglement is geëffectueerd
5.14 Het HR-beleid en kader, met inbegrip van het competentiebeleid, is goedgekeurd en geïmplementeerd
5.15 Een vormingsplan (inwerking en training) voor de directie en het personeel van de EAS is vastgesteld en uitgevoerd

Huisvesting
5.16 Het huisvestingsplan met aandacht voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken is vastgesteld en uitgevoerd

Zichtbaarheid en externe communicatie
5.17 Een communicatieplan gericht op een efficiënte en effectieve externe communicatie met het publiek en andere belanghebbenden binnen de energiesector is opgesteld en goedgekeurd
5.18 Een huisstijl dat de identiteit van de EAS weergeeft is ontwikkeld en geëffectueerd
5.19 Een modern en informatieve website is gelanceerd

Focus 2021

De focus van de activiteiten van de EAS zal in 2021 liggen op de volgende thema’s:

TOEZICHT EN AANSTURING

REGULEREN
Tariefregulering

 • Elektriciteitstarieven: vooruitlopend op de uitwerking en vaststelling van de ESP zal de EAS tezamen met de regering en overige relevante actoren binnen de sector (EBS, SPCS) in het eerste helft van 2021 elektriciteitstarieven vaststellen volgens een methodologie die zowel kostendekking als een toelaatbaar investeringsrendement garanderen om zodoende op een transparante en duurzame wijze de elektriciteitsvoorziening in Suriname te waarborgen. De noodzaak voor het geven van prioriteit aan de snelle vaststelling van een nieuwe tarievenstructuur is vooral gelegen in de wetgeving en het feit dat de Staat niet in staat is om gezien haar precaire financiële situatie de EBS te blijven subsidiëren op hetzelfde niveau.
 • Aansluitvoorwaarden en -tarieven: De EAS is belast met het bepalen van het aansluittarief en daarbij horende algemene voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Het streven is om aangepaste voorwaarden en tarieven uiterlijk in de eerste helft van 2022 uit te werken in samenspraak met alle relevante actoren binnen de sector en vervolgens doen vaststellen in het Staatsbesluit ‘Algemene voorwaarden en tarieven aansluiting elektriciteit’.
 • Subjectsubsidie: In samenspraak met de regering zal in zal in 2021 tezamen met de nieuwe tarieven een subjectsubsidieregeling worden uitgewerkt en geïmplementeerd om de minderdraagkrachtige en kwetsbare afnemers zo veel als mogelijk bij te staan.


Samenstelling en implementatie Elektriciteits Sector Plan (ESP)
Het belangrijkste beleidsdocument voor de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorzieningssector is het Elektriciteits Sector Plan (ESP), en is tevens een van de meest cruciale elementen van de hervorming. De EAS is belast met het voorbereiden van het ESP (artikel 8 lid 3 Elektriciteitswet 2016), elk 5 jaar. Het ESP bestaat uit drie componenten die helpen bij het vormen van een uitgebreid beleidskader: een strategisch plan, een technisch plan en een reguleringsplan.

Het voornaamste doel voor 2021 is het opstellen van het eerste ESP dat vervolgens geïntegreerd dient te worden in het nieuwe meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026. De EAS zal met de reeds in 2018 uitgevoerde technische studies en rapporten voorhanden de Regering moeten consulteren om de beleidscomponenten van het ESP vast te stellen. De EAS is echter nog niet volledig operationeel waardoor het consultatieproces tussen EAS en Regering nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

Herstructurering van de elektriciteitsvoorzieningssector
In 2021 zal de EAS zich in belangrijke mate eveneens moeten richten op de hervorming van de elektriciteitsvoorzieningssector van Suriname. Hiertoe zal in 2021 de focus liggen op de navolgende hervormingsaspecten:
1. Herstructurering van de organisatiestructuur en interne organisatie van NV EBS.
2. Overname van het installateursbestand door de EAS
3. Vaststelling van regels en voorwaarden ter erkenning van installateurs
4. Instellen van een Keuringsdienst Elektrische Installaties (KEI) als zelfstandige unit De beoogde hervorming zal uiteraard alleen succesvol zijn, indien de relevante reguleringen, beleidsmaatregelen en -acties alsook mogelijke wetswijzigingen gerelateerd aan bovenstaande elementen planmatig en gefaseerd worden doorgevoerd. Binnen dit jaar zal een belangrijk deel van de activiteiten van de EAS zich derhalve ook hierop moeten richten.

CONTROLEREN
Voor het kunnen uitoefenen van haar controlerende werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze, dient de EAS tijdig over de juiste data en informatie omtrent de energiesector in Suriname te beschikken. Het beheer van de data over de energiesector van Suriname is expliciet toegewezen aan de EAS. De EAS zal in 2021 in het kader van ondermeer de controle op de naleving door het elektriciteitsbedrijf en producenten van de wettelijke voorwaarden, starten met het opzetten van een geïntegreerde database en IT-netwerk (Energy Sector Database). Hierdoor kan relevante data tijdig worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd, waardoor de EAS op een transparante en eenduidige wijze toezicht kan uitoefenen, eventuele bindende aanwijzingen kan geven en waar nodig boetes kan opleggen en geschillen beslechten.

INFORMEREN
Gestructureerd overleg en consultatie
De EAS wilt middels gestructureerd overleg en consultatie relevante actoren binnen de sector informeren over de transitie en de rol die zij hierin kunnen opnemen. De EAS zal tools laten ontwikkelen en die beschikbaar stellen op haar website. Zo zal het voor prosumenten mogelijk zijn om een simulatie te maken van de positieve impact van een verhoging van hun zelfopwekking op hun energiekosten.

Statistieken
In de tweede helft van 2021 is het de bedoeling dat de EAS start met het opstellen en publiceren van statistieken en gegevens met betrekking tot de energiesector. Ook zal er een aanvang gemaakt worden met het publiceren van specifieke rapporten m.b.t. de korte- en lange termijn energiebehoefte in Suriname en de rol die hernieuwbare energiebronnen hierin kunnen spelen. Om het voorgaande te kunnen realiseren zal adequaat databeheer middels een Energy Sector Database van groot belang zijn. Voorts zal in het belang van informatie- en kennisuitwisseling de samenwerking met andere regionale en internationale instanties (IDB, Caricom, CCEER, OOCUR en OLADE) versterkt worden.

ADVISEREN
De EAS is conform de wet gerechtigd op verzoek of op eigen initiatief adviezen met betrekking tot de elektriciteitsvoorzieningssector aan de regering te verschaffen. De EAS zal in 2021 haar adviserende taak naar de regering toe verder inhoud geven met betrekking tot de volgende initiatieven:

 • de opvolging van aangekondigde of lopende wetgevende initiatieven: het staatsbesluit ‘algemene voorwaarden en tarieven aansluiting elektriciteit’, aanpassing van de elektriciteitswet op een aantal essentiele punten, staatsbesluiten voor ondermeer instelling van de Keuringsinstantie, administratieve boetes, en erkenning van installateurs.
 • actuele ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de regulering van de elektriciteitsvoorzieningssector zoals de intrede van zelfopwekkers binnen de sector.
 • herstructurering en gezondmaking van de elektriciteitsvoorzieningssector in Suriname, waaronder de reorganisatie van de EBS.

Verder zal de EAS, samen met ondersteuning van ter zake experts en specialisten adviezen formuleren betreffende de integratie van nieuwe technologieen en initiatieven ten aanzien van hernieuwbare energie in Suriname. Ook is het van belang dat de basis wordt gelegd in 2021 om de EAS op den duur in staat te stellen invulling te geven aan het uitvoeren van studies of onderzoeken betreffende de energiesector, op eigen initiatief of op verzoek van de regering.


INTERNE ORGANISATIE EN WERKING

OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS
Gezien de centrale rol welke de EAS speelt binnen de energiesector van Suriname is het van belang dat de opstart en operationalisering van dit orgaan langs twee sporen gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit twee sporen beleid zal zich in 2021 vooral vertalen in een duidelijke en transparante gefaseerde planning. Uitvoering van een gefaseerde (institutionele en functionele) opstart zal de EAS namelijk in staat stellen om op een adequate wijze invulling te geven aan de door de wet opgelgede en voorgeschreven taken en verantwoordelijkeheden. De focus in 2021 zal in dit kader vooral gericht zijn op het navolgende:

 • Financiering: veiligstellen van de IDB-lening t.b.v. de opstart en het garanderen van de subsidieverstrekking vanuit de sector en de overheid;
 • Huisvesting: vaststellen van de prioriteiten voor een adequate huisvesting;
 • Zichtbaarheid: ontwikkelen van een huisstijl en lanceren van een website;
 • In dienst name van personeel: benoeming onderdirecteur en invulling overige functies.

Het proces voor opstart en operationalisering moet transparant zijn, overleg met belanghebbenden omvatten en hen tijdig informeren over de doelstellingen en functies van de EAS.

OPTIMALISATIE VAN DE INTERNE ORGANISATIE
Een ander belangrijk aandachtspunt is het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur en interne procedures, reglementen en communicatiestructuur, wat tevens door de RvT goedgekeurd moet worden. De focus voor 2021 zal in dit kader derhalve gericht zijn op het navolgende:

 • Organisatiestructuur: vaststellen nieuwe organogram met in begrip van het formatieplan en het functiehuis (functieprofielen en beloningsstructuur);
 • Financieel beleid, financiële administratie en auditprocedures vaststellen;
 • Planning en verslaglegging: implementeren van procedures voor de plannings- en verslagcyclus (strategisch plan, de jaarplannen, kwartaalverslagen en het jaarverslag);
 • Interne reglementen en communicatiestructuur: uitwerken van directiereglement, etc.;
 • Kwaliteitszorg en interne controle: uitwerken en implementeren van procedures voor kwaliteitszorg en interne controle, waaronder klachtenbehandeling;
 • Externe communicatie: tot stand brengen van externe communicatiestructuren gericht op de belanghebbenden binnen de elektriciteitsvoorzieningssector;
 • Personeelsbeleid en HR: uitwerken van het personeelsbeleid en het vaststellen van een arbeidsreglement, alsook aantrekken en training van personeel.

Ook de bemensing van de verschillende functies (personeelsformatie) is bij wet bepaald, en zal binnen afzienbare tijd op orde moeten zijn, om zodoende de continuïteit van het instituut te kunnen garanderen. De beginselen van goed bestuur door het Instituut zullen hierbij geënt zijn op prudentie, efficiëntie, functiescheiding, transparantie en doeltreffendheid.

IDB lening SU-L1055: Consolidating a Sustainable Energy Sector’ component 1.1
Tot financiering van de opstart van de EAS kan eveneens gerekend worden middelen die zullen voortvloeien uit een IDB-lening onder kenmerk SU-L1055 welke op 6 februari 2020 is getekend. Deze lening stelt zich ten doel om de economische ontwikkeling te stimuleren door te zorgen voor adequate toegang tot duurzame elektriciteit en zodoende de levensomstandigheden van de bevolking en tegelijkertijd het zakelijke klimaat te verbeteren door een verbeterde levering van elektriciteit.

De IDB-lening omvat een component ad USD 2 miljoen ten behoeve van de opstart en operationalisering van de EAS voor een periode van 5 jaren, met de volgende geprojecteerde resultaten:
(i) het ontwerp en de implementatie van een Energy Sector Database voor de opslag, analyse, verwerking en presentatie van belangrijke data omtrent de energiesector;
(ii) aantrekken van een consultant om de organisatiestructuur (met bijbehorende functiehuis en salarisstructuur) en overige interne operationele processen van de EAS te ontwikkelen;
(iii) aanschaf kantoorapparatuur en -middelen en huur kantoorruimte; (iv) opleiding en training van EAS-personeel; en
(v) aantrekken van een consultant voor de uitwerking van het ESP 2022-2026.

De effectuering van de lening, zal pas een feit zijn als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hiertoe behoort ondermeer de instelling van een Project Execution Unit bestaande uit een projectmanager, procurement specialist en een financial specialist. Gedurende de eerste helft van 2021 zal het nodige worden ingezet om er voor te zorgen dat een adequaat projectteam en de vereiste operationele procedures en documentatie (w.o. een Project Operational Manual) aanwezig zijn om de uitvoering te initiëren en daarmee de financiering van een essentieel deel van de exploitatiekosten van de EAS voor de komende vijf jaren veilig te stellen.

Voor meer informatie: https://www.iadb.org/projects/document/EZSHARE-1235272489-105?project=SU-L1055

CONTACT

Energie Autoriteit Suriname


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.