focus 2023-2025

Voor de komende periode zijn er vijf belangrijke pijlers voor de EAS

1. Verdere ontwikkeling en regulering van de energiesector

Regulering van de energiesector is een van de kerntaken van de EAS en zal in de komende drie jaar een belangrijk aandachtsgebied en strategisch doel zijn.

De focus zal liggen op:

 • De afronding, afkondiging en implementatie van het Elektriciteit Sector Plan (ESP). Er is een Elektriciteit Sector Plan (ESP) ontwikkeld waarin de doelen die de elektriciteits-voorzieningssector
  moet bereiken worden beschreven.
 • Afronden van belangrijke staatsbesluiten voor de herstructurering van de elektriciteitsvoorzieningssector, waaronder het staatsbesluit dat de ‘Performance Standards’ en ‘Grid code’ vaststelt, het staatsbesluit dat de overname van het installateursbestand regelt, evenals de regels en voorwaarden voor de erkenning van installateurs.
 • Er zal een Keuringsdienst Elektrische Installaties (KEI) worden ingesteld waarmee ontvlechting van taken van de N.V. EBS moet worden gerealiseerd.
 • Er zullen stakeholderconsultatiesessies met relevante maatschappelijke doelgroepen worden gehouden om voldoende draagvlak te creëren voor deze veranderingen.

2. Zorgdragen voor efficiënte en effectieve controle en handhaving van wet- en regelgeving

Ook de controlerende taak van de EAS zal verder vormgegeven moeten worden. Specifiek zal de EAS zich de komende drie (3) jaar focussen op de afronding, goedkeuring en toezien op de afkondiging van cruciale staatsbesluiten. Deze zullen haar in staat moeten stellen haar controlerende taken effectiever uit te voeren.

De staatsbesluiten die zeker afgerond dienen te worden zijn:

 1. Geschillenbeslechting producenten
 2. Geschillenbeslechting EAS met derden
 3. Administratieve beboeting
 4. Aansluitvoorwaarden en tarieven
 5. Regulatory Accounting Rules
 6. ESP (reeds benoemd bij strategisch doel 1)

Naast het zorgen voor het wettelijke kader zal zij zich ook focussen op het ontwikkelen en vaststellen van administratieve richtlijnen, waaronder richtlijnen voor decentrale opwekking middels hernieuwbare energiebronnen, richtlijnen voor Power Purchase Agreement (PPA’s) en openbare aanbestedingen.

Er zal ook vormgegeven moeten worden aan controleapparaat (organisatie met bevoegdheden) dat zal moeten toezien op de naleving van de wetten.

Ook zal de focus in de komende drie (3) jaar liggen op het formuleren, aanpassen en goedkeuren van de herziene Elektriciteitswet 2016, en de Wet Energie Autoriteit Suriname 2016.

3. Garanderen van duurzame financiële onafhankelijkheid van de EAS


Om de financiële onafhankelijkheid van de EAS te garanderen, zal de organisatie zich de komende drie jaar enerzijds richten op het goed aanwenden en besteden van fondsen voor de operationalisering van de EAS en een prudente verantwoording van de besteding. Anderzijds zal zij werken aan een voorstel voor financiering uit de opbrengsten uit het energieverbruik en de uit de Staatsbegroting.

Concrete zaken waaraan gewerkt zal worden, zijn:

 • Vastleggen van Audit en Certificering Tarieven van Installateurs Staatsbesluit.
 • Aanpassen van het Staatsbesluit bijdrage SRD 0.01 cent per kWh naar nader te bepalen vorm; op lang termijn is het bedrag onvoldoende kostendekkend voor operationele kosten (percentages of 0.015)
 • Fee van energieproducenten per kilowattuur (kwh) zoals SPCS en IPP’s; Producenten zoals N.V. EBS, SPCS en anderen laten betalen per bijvoorbeeld kW/MW/fee. (Niet per se elektriciteit, en ook renewables) EAS (wet- en regelgeving op orde hebben hiervoor)

4. Verdere ontwikkeling en versterking van de organisatie, haar rol en bekendheid in de samenleving


De EAS is opgestart als kleine organisatie en zal zich verder uitbreiden naar mate haar taken en bevoegdheden verder verruimen. Voor deze opstartfase moet er nog verder gewerkt worden aan het fundament voor een sterke organisatie. Op Human Resources gebied moet HR- en competentiebeleid en het arbeidsreglement ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Ook moet het personeel versterkt
worden door het volgen van gerichte trainingen en opleidingen. Hiervoor zal er een vormingsplan ontwikkeld en doorgevoerd worden.

Intern zal er verder structuur worden gebracht door het doorvoeren van procedures en richtlijnen voor controle uitoefening en het geven van bindende aanwijzingen, procedures voor advisering aan de regering en de sector. De organisatie zal worden aangestuurd op basis van het gezamenlijk vastgesteld strategisch plan en de daaruit voortvloeiende key performance indicatoren (KPI’s). Ook zullen er duidelijke kaders worden vastgesteld waarbinnen de EAS moet functioneren.

Ook moet de EAS haar bekendheid in de samenleving vergroten. Het moet voor alle stakeholders duidelijk zijn wat de rol, de taken en verantwoordelijkheden van de EAS zijn. Er zal een duidelijk strategisch communicatieplan worden ontwikkeld en uitgevoerd waarin gericht de rol taken en verantwoordelijkheden van de EAS worden uitgelegd aan de samenleving en alle andere stakeholders. Onderdeel hiervan is ook het vergroten van transparantie middels periodieke publicatie van informatie via verschillende mediakanalen en houden van informatiesessies.

Naarmate de EAS meer taken zal uitvoeren, zal ook het personeelsbestand navenant uitgebreid moeten worden. Hiervoor zullen er vooraf staatsbesluiten uitgewerkt en afgekondigd moeten worden.

5. Actief monitoren en vastleggen van de effecten van het beleid en informeren en adviseren van de regering, stakeholders en de samenleving


De EAS zal ervoor zorgen dat de relatie met de regering, stakeholders en samenleving optimaal ontwikkeld wordt en dat de EAS haar positie van adviseur van de regering ook daadwerkelijk verwerft. Er zal een specifiek platform worden opgezet voor regulier overleg met de belangrijkste stakeholders. Daarnaast zullen er regelmatig stakeholders overleggen worden gehouden met de regering en key belanghebbenden, waarbij het Energie Sector Plan als leidraad zal dienen.