INTERNE ORGANISATIE EN WERKING

OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS

OPSTART EN OPERATIONALISERING EAS
Gezien de centrale rol welke de EAS speelt binnen de energiesector van Suriname is het van belang dat de opstart en operationalisering van dit orgaan langs twee sporen gefaseerd wordt uitgevoerd. Dit twee sporen beleid zal zich in 2021 vooral vertalen in een duidelijke en transparante gefaseerde planning. Uitvoering van een gefaseerde (institutionele en functionele) opstart zal de EAS namelijk in staat stellen om op een adequate wijze invulling te geven aan de door de wet opgelgede en voorgeschreven taken en verantwoordelijkeheden. De focus in 2021 zal in dit kader vooral gericht zijn op het navolgende:

 • Financiering: veiligstellen van de IDB-lening t.b.v. de opstart en het garanderen van de subsidieverstrekking vanuit de sector en de overheid;
 • Huisvesting: vaststellen van de prioriteiten voor een adequate huisvesting;
 • Zichtbaarheid: ontwikkelen van een huisstijl en lanceren van een website;
 • In dienst name van personeel: benoeming onderdirecteur en invulling overige functies.

Het proces voor opstart en operationalisering moet transparant zijn, overleg met belanghebbenden omvatten en hen tijdig informeren over de doelstellingen en functies van de EAS.

OPTIMALISATIE VAN DE INTERNE ORGANISATIE
Een ander belangrijk aandachtspunt is het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur en interne procedures, reglementen en communicatiestructuur, wat tevens door de RvT goedgekeurd moet worden. De focus voor 2021 zal in dit kader derhalve gericht zijn op het navolgende:

 • Organisatiestructuur: vaststellen nieuwe organogram met in begrip van het formatieplan en het functiehuis (functieprofielen en beloningsstructuur);
 • Financieel beleid, financiële administratie en auditprocedures vaststellen;
 • Planning en verslaglegging: implementeren van procedures voor de plannings- en verslagcyclus (strategisch plan, de jaarplannen, kwartaalverslagen en het jaarverslag);
 • Interne reglementen en communicatiestructuur: uitwerken van directiereglement, etc.;
 • Kwaliteitszorg en interne controle: uitwerken en implementeren van procedures voor kwaliteitszorg en interne controle, waaronder klachtenbehandeling;
 • Externe communicatie: tot stand brengen van externe communicatiestructuren gericht op de belanghebbenden binnen de elektriciteitsvoorzieningssector;
 • Personeelsbeleid en HR: uitwerken van het personeelsbeleid en het vaststellen van een arbeidsreglement, alsook aantrekken en training van personeel.

Ook de bemensing van de verschillende functies (personeelsformatie) is bij wet bepaald, en zal binnen afzienbare tijd op orde moeten zijn, om zodoende de continuïteit van het instituut te kunnen garanderen. De beginselen van goed bestuur door het Instituut zullen hierbij geënt zijn op prudentie, efficiëntie, functiescheiding, transparantie en doeltreffendheid.